Search
Close this search box.

Magdalena Dul-Komosińska jest prezeską fundacji Habitat for Humanity Poland. Jest ekspertem w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych. Pełniła funkcję dyrektora, prezesa zarządu, członka organów zarządzających na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym w międzynarodowych NGOsach. Jej pasją jest zwiększanie skuteczności działania organizacji i efektywności w osiąganiu ich celów. Ma doświadczenie w budowaniu strategii, które prowadzą do sukcesu na nowych rynkach, czy w nowych obszarach działania. Wspiera powstawanie zespołów opartych na różnorodności, otwartych na odmienne perspektywy i skupionych na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Pracuje jako coach i mentor.

Magdalena Dul-Komosińska is the National Director of Habitat for Humanity Poland. She is an expert in the development of non-governmental organizations. She served as director, president of the management board, and member of management bodies at the national, regional and global levels in various international NGOs. Her passion is to increase the effectiveness of organizations in achieving their goals. She has experience building strategies that lead to success in new markets or new areas of operation. She supports the creation of teams based on diversity, is open to different perspectives and is focused on finding innovative solutions. She works as a coach and mentor.